Jain Festivals

The Jain Festivals
Vir Nirvan Samvat: 2531-2532
Vikram Samvat: 2061-2062
Year 2005 CE


According to Indian Months (Purnimanta). Note that in Amanta calendar, Krishna Paskha (vadi) belongs to the previus month.

Indian Month Gregorian Months Jain Festival
Chaitra March-April K 8: Varshitap begins, Lord Rishabha's birth (April 2, 2005)
S 1: Ugadi (Bharata Digvijaya (April 9, 2005)
S 7: Ayambil Oli Begins (April 16, 2005)
S 12: Ratnatraya Vrata begins (April21, 2005)
S 13: Lord Mahavira's Birth (April 22, 2005)
S 14: Ratnatraya vrata ends (April 23, 2005)
S 15: Ayambil Oli Ends (April 24, 2005)
Vaisaakha April-May S 3: Akshaya Tritiya (May 11, 2005)
S 4: Varshitapa ends (May 11, 2005)
S 10/11: Mahavira Kevaljnan (May 18/19, 2005)
Jyeshta May-June K 14: Shantinath Nirvana (June 5, 2005)
S 5: Shruta Panchami (June 12, 2005)
Aashaada June-July S 8: Ashtanhika begins (July 14, 2005)
S 14: Aashaada Chatrudashi (July 20, 2005)
S 15: Ashtanhika ends (July 21, 2005)
Sraavana (2 this year) July-August K 1: Vira Shashan Jayanti (July 22, 2005)
S 5/6: Neminath Janma (Aug 11, 2005)
S 7: Parshvanath Nirvan, Moksha Saptami (August 12, 2005)
S 15: Saluno (Rakhi) (Aug. 19, 2005)
Bhaadrapada August-September K 12/13: Paryushana Athai begins (Aug 31/Sept 1, 2005)
S 1/2: Mahavira Janma reading (Kalpasutra) (Sept 4/5, 2005)
S 3: Rot Tratiya (Sept 6, 2005)
S 4/5: Paryushana (Samvatsari)(Sept 7/8, 2005)
S 5: Dashalakshana vrata begins (Sept 8, 2005)
S 7: Shila Saptami (Sept 10, 2005)
S 10: Sugandha-dashami (Sept 13, 2005)
S 11: Ananta Vrata (Sept 14, 2005)
S 13: Ratnatraya vrata begins (Sept 16, 2005)
S 14: Ananta-chaturdasi, Dashalakshana ends (Sept. 17, 2005)
S 15: Ratnatraya ends (Sept 18, 2005)
Aashwina September-October K 1: Kshamavani, Shodashakarana ends (Sept 18, 2005)
S 7-15: Ayambil Oli begins (Oct. 10, 2005)
S 10: Bharata Chakravartipad (Oct 12, 2005)
S 15: Ayambil Oli ends (Oct 17, 2005)
Kaartika October-November K13: Dhan-trayodashi (Oct 30, 2005)
K14: Diwali Night (Lord Mahavira's Nirvana) (Oct 31, 2005)
K15: Nirvana celebration (Morning Nov 1, 2005)
S 1:Jain Year VNS 2532 begins(Nov 2, 2005)
S 2: Bhai Beej (Nov 3, 2005)
S 5: Jnana/Saubhagya Panchmi (Nov 6, 2005)
S 8: Ashtanhika begins (Nov 9, 2005)
S 15: Kaartika Purnima, Ashtanhika ends (Nov. 15, 2005)
Maargasira (Agrahayana) November-December S 11: Maun Ekadashi (Dec. 11, 2005)
Pushya December-January K 10: Lord Parshvanath's birth (jan 7, 2005)
Maagha January-February K13: Meru Trayodashi (Feb 7, 2005)
K 14: Lord Rishabha's Nirvana, Jinaratri (Feb 8, 2005)
K 15: Mauni Amavasya (Feb 8, 2005)
S 5: Dashalakshana vrata begins (Feb 13, 2005)
S 13: Ratnatraya vrata begins (Feb 21, 2005)
S 14: Dashalakshana ends (Feb 22, 2005)
S 15: Ratnatraya ends (Feb 23, 2005)
Phaalguna February-March S 8: Ashtanhika begins (March 18, 2005)
S 15: Phalguni Chatrudashi (March 24, 2005)
S 15: Ashtanhika ends (March 25, 2005)

 • Jain Year Vira Nirvana Sam. 2531 started on Diwali 2004.
 • S= Shukla Paksha, S15=Purnima, K= Krishna Paksha, K15=Amavasya
 • In Amanta calendar, the Krishna Paksha is included in the previous month.
 • Vikrama Samvat: Kartikadi VS 2060 started on Kartika S 1 after Diwali 02, Chaitradi VS 2061 started on Chaitra S 1 (Yugadi/Vasanta Navaratri April 9, 2005).
 • The Jain year Vira-Nirvana Samvat is obtained by adding 470 years to the Kartikadi Vikram.
 • An average tithi is 1/30 of a lunar month (29.53059 days), thus shorter than 24 hours.
 • For Ashtami and Chatrurdashi dates, see JinaVani.com and Atmadharma.com sites below.

  Back to Jain links
  Indian Month Gregorian Months Melas, Rath-yatras and Paramparacharya Anniversaries
  Chaitra March-April K 4: Rajchandra Samadhi
  K 7-9: Mela Ayodhya
  K 8-9: Mela Ahichchatra
  K 7: Rath Yatra Mel-Sittamur
  K 9: Mela Chandkhedi
  K 13: Mela Kundalpur
  S 2: Mela Nemavar
  S 8: Rath Yatra Keshariaji, Dronagir
  S 13-V K 2: Mela Mahavirji
  S 14: Mela Gajpantha
  Vaisaakha April-May K 1: Mela Mahavirji
  S 5: Mela Padmapuri
  Jyeshta May-June -
  Aashaada June-July -
  Sraavana July-August S 10: Mela Tijara
  Bhaadrapada August-September S 2: Acharya Shantisagar Jayanti
  S 7: Mela Dadabadi, Mahrauli

  s 11-15: Mela Champapuri
  Aashwina September-October K 2: Manidhari Jinachandra Suri Jayanti, Mela Biala
  K 3: Mela Khajuraho
  K 14: Mela Vihalnaji
  S 14: Mela Ranila
  Kaartika October-November K 14-15: Mela and Rathyatra Pavapuri
  S 15: Acharya Acharya Hemachandra Jayanti
  S 15: Lonkashah Jayanti
  S 15: Mela: Pavapuri, Shatrunjay, Kachner, Taranga
  S 15: Mela: Papaura, Siddhavarakut, Kolkata
  S 15: Mela: Kumbhoj, Muktagiri, Mangi-Tungi
  Maargasira (Agrahayana) November-December K 5: Mela Pavagiri
  K 10: Mela Nakoda Parshvanath
  K 10: Mela Surat-Vidyanandi
  S 7: TaranTaran Swami Jayanti
  S 11: Mela Nainagir
  S 13-15: Mela Aharji
  Pushya December-January K 5: Rath Yatra Mumbai
  K 8: Kundakunda Acharyapada,
  K 10: Mela Sammet Shikhar, Ahichchhatra, Shankheshwar
  S 8-15: Mela Bavan Gaja
  Maagha January-February K 13: Mela Kesariaji
  k 13-15: Mela Pavagarh
  S 14: Mela Badwani
  Phaalguna February-March K 1-5: Mela Dronagiri
  K 4: Mela Padmapuri
  K 14: Mela Keshariaji
  S 13-15: Mela Siddhavarkuta
  S 14-15: Mela Sonagir


  Other Calendar Links  Jain festivals JainHeritage
  Jain austerities, festivals and celebrations Bhavna Shah
  Jain Festivals JaiJinendra
  Indian festivals Blessingsonthenet
  jain parva WebDunia
  Jain Calendar JinaVani.com
  JAIN CALENDAR Atmadharma.com
  Jain festivals Nepal
  Jain Calendar Oswal
  Hindu Calendar
  Hindu Moon Calendar 2005
  Hindu Festivals for 2004/2005
  A Country Of Festivals
  Interfaith Calendar
  Telugu calendar
  Panchanga (Kalnirnay: months are amanta)
  Moon-phase
  Persian Calendar
  Bengali calendar
  Multi-Cultural Calendar
  Astronomical Sky Calendar
  Phase of the Moon
  Jain festivals Young Jains, UK
  Deccan Chronicle Panchangam
  Kashmiri calendar
  The nava-grahas
  CalendarZone
  U.S. Naval Observatory Master Clock
  Celebration news in India
  The Calendar FAQ